BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Algemene voorwaarden Tailor You

 

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, trainingen opleiding(hierna te noemen cursus) tussen Tailor You en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die Tailor You de opdracht geeft een cursus te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen Tailor You en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat Tailor You een bepaalde cursus zal verzorgen.

Artikel 2 Opdrachtaanvaarding

Tailor You aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens Tailor You dienen door kennis, ervaringen persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met Tailor You om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit.

Tailor You dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

Tailor You verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben.

De opdrachtgever en Tailor You kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door Tailor You met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

Artikel 4 Faciliteiten

Tailor You verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken.
Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen Tailor You en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.
Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door Tailor You kan worden gewaarborgd, behoudt Tailor You zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Tailor You wordt uitgekeerd.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Tailor You heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht Tailor You tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Tailor You recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Tailor You zal geen schadevergoeding betalen.

Artikel 7 Annulering door de opdrachtgever

Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus(sen) / volledige traject. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus(sen) / volledige traject is 50% van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus(sen) / volledige traject is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Eénmaal verplaatst(e) cursus(sen) / volledige traject kunnen/kan derhalve niet meer geannuleerd worden. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Annulering door het opleidingsinstituut

Tailor You streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door Tailor You, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Tailor You wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

Tailor You zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

Artikel 10 Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door Tailor You, conform de CBS-indexregelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

Artikel 11 In dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) of binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht (uitvoering) personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Tailor You . Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Tailor You. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van Tailor You geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Tailor You.

Artikel 13 Auteursrecht

Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).
Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 15: Opschorting en verrekening

In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

Alle betalingen door opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op opschorting of verrekening.

De opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor vorderingen van
Tailor You op dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, van de opdrachtgever.

Tailor You is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens Tailor You niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de rechten die verder aan Tailor You toekomen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle transacties tussen opdrachtgever en Tailor You waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met transacties tussen opdrachtgever en Tailor You, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden bij een te starten procedure bij een bevoegde rechter ondergebracht.