BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Teamontwikkeling

“Binnen ons team zijn grote individuele verschillen. We krijgen maar niet het echte teamgevoel. Wat kunnen we daar aan doen?”
“Na de reorganisatie zijn er twee afdelingen bij elkaar gevoegd. Nu blijkt dat ieder zijn eigen ongeschreven regels heeft. Hoe moeten we nu verder?”
“We moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. We blijven echter steeds hangen in oude patronen. Hoe kunnen we dat verbeteren?”
“Bepaalde personen proberen hun stempel op de groep te drukken. Anderen pikken dit niet en het team komt er zelf op deze manier niet uit. En wat nu?”
Het werken aan teamontwikkeling is een complex proces dat veel invalshoeken, aspecten en accenten in zich herbergt. Wij helpen teams te leren zichzelf te ontwikkelen en werken hierbij volgens de volgende principes:

  • een succesvol team is méér dan de optelsom van een verzameling getalenteerde individuen
  • ieder teamlid draagt verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke teamresultaat, te weten de gezamenlijke productie en het werkplezier dat iedereen beleeft
  • teams staan niet op zichzelf maar bewegen zich in de context van een organisatie en hebben als zodanig te maken met de historie van de organisatie
  • teams worden in staat gesteld te kijken naar hun eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid daarin te nemen

Onder teamontwikkeling verstaan we ook teambuilding, groepsontwikkeling, samenwerken in teams, de gevolgen voor teams bij fusie/reorganisatie etc.

Doel

Uw team heeft kennis van en inzicht in de succes- en faalfactoren voor teamwork, zicht op aspecten die het team wil behouden omdat ze goed zijn, kwijt wil omdat ze energie kosten, wil toevoegen omdat ze noodzakelijk zijn, handvatten voor de dagelijkse praktijk om te werken aan de bovenstaande onderwerpen; middelen daarbij zijn een lijst van aandachtspunten, actieplan, eventueel een gedragscode en handvatten om de feitelijke samenwerking vorm te geven in de dagelijkse praktijk, zoals feedback geven, besluitvormingsmodellen en probleemoplossend werken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor:

  • beginnende teams
  • bestaande teams die hun samenwerking op een hoger plan willen brengen
  • bestaande teams die zijn vast gelopen
  • nieuwe teams die ontstaan zijn na een organisatieverandering

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, klassikaal

Inhoud

Samen met u als opdrachtgever en de betrokkenen wordt een advies opgesteld welke stappen in teamontwikkeling gewenst zijn en hoe deze vormgegeven kunnen worden. We besteden, met het te bereiken resultaat voor ogen, aandacht aan fasen in de teamontwikkelingen en aan de bijbehorende kernthema’s als ‘erbij horen’, ‘het kunnen uitoefenen van invloed’ en ‘behoefte aan genegenheid en waardering’.

Als methodieken zetten wij daarbij in: outdoor, Life Orientations, teamrolmanagement, de socratische gespreksmethode, clownerie, ritme en percussie, spellen en games en andere creatieve werkvormen

Werken aan teamontwikkeling is niet vrijblijvend en daarom zullen deelnemers leer- en verbeterpunten vertalen in concrete acties. Leidinggevenden krijgen hier een specifieke rol in. Gedurende de verdere ontwikkeling van het team in de organisatie kunnen wij op diverse wijzen het leerproces verder ondersteunen in de vorm van coaching of intervisie.

Afhankelijk van het soort team kunnen verschillende accenten in het programma gelegd worden.

Bijzonderheden

De prijs hangt samen met de keuze van de programmaonderdelen en is derhalve op aanvraag. Voor deze training kan de keuze voor de locatie afhangen voor de keuze van de aanpak van de training. Wij kunnen u daarin ondersteunen en adviseren.

Duur & Prijs

Duur:
Prijs: €0,00

Heeft u een vraag voor ons?