BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Zelfdestructief gedrag kan een verwoestende impact hebben op zowel het individu als de mensen om je heen. In dit artikel zullen we dit complexe fenomeen onderzoeken en uitleggen wat zelfdestructief gedrag precies inhoudt.

Daarnaast gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken van dergelijk gedrag en geven we inzicht in de gevolgen ervan.

Tot slot zullen we enkele praktische strategieën en tips bespreken om zelfdestructief gedrag effectief aan te pakken en te voorkomen. Door meer inzicht en begrip te krijgen over dit onderwerp, kunnen we empathischer en effectiever omgaan met mensen die met zelfdestructief gedrag kampen en kunnen we ze helpen om hun leven weer op de rails te krijgen.

Wat is de definitie van zelfdestructief gedrag?

Zelfdestructief gedrag, ook wel zelfsabotage genoemd, verwijst naar een reeks acties of gedragspatronen die opzettelijk of onbewust schadelijk zijn voor het individu dat ze vertoont. Dit gedrag kan zowel direct als indirect van aard zijn, en heeft meestal negatieve gevolgen voor de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van de persoon.

Direct zelfdestructief gedrag omvat acties die onmiddellijk lichamelijke schade toebrengen, zoals automutilatie, eetstoornissen of roekeloos gedrag. Indirect zelfdestructief gedrag is subtieler en kan zich uiten in verslavingen (bijvoorbeeld aan drugs, alcohol of gokken). Het saboteren van relaties of het systematisch vermijden van kansen op persoonlijk of professioneel succes.

Hoewel de specifieke motieven achter zelfdestructief gedrag kunnen variëren, is het vaak een manier om te gaan met negatieve emoties, stress, angst of trauma. Door dit gedrag kunnen mensen een tijdelijke verlichting ervaren van hun emotionele pijn of een gevoel van controle over hun leven terugkrijgen. Echter, op de lange termijn versterkt dit gedrag vaak juist de negatieve gevoelens en maakt het de situatie nog moeilijker.

Het belang van het begrijpen en aanpakken van zelfdestructief gedrag

Het is cruciaal om het belang van het begrijpen en aanpakken van zelfdestructief gedrag te erkennen, omdat het niet alleen schadelijk is voor het individu dat het vertoont, maar ook voor de mensen in hun omgeving.

 1. Fysieke en psychologische gevolgen: Zelfdestructief gedrag kan leiden tot ernstige fysieke en psychologische problemen, zoals verwondingen, ziekten, depressie, angst en zelfs zelfmoord. Door deze gedragspatronen te herkennen en aan te pakken, kunnen we de kans op langdurige schade verminderen en het welzijn van het individu bevorderen.
 2. Sociale gevolgen: Zelfdestructief gedrag kan negatieve gevolgen hebben voor relaties, vriendschappen en familiebanden. Door dit gedrag te begrijpen en te helpen veranderen, kunnen we de sociale verbondenheid en ondersteuning verbeteren, wat essentieel is voor een gezonde levensstijl en het herstelproces.
 3. Preventie en vroege interventie: Het begrijpen van zelfdestructief gedrag stelt ons in staat om vroegtijdig signalen op te vangen en preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gedrag verergert. Vroege interventie kan het herstelproces vergemakkelijken en de kans op een succesvolle behandeling vergroten.
 4. Empathie en ondersteuning: Inzicht in de onderliggende oorzaken en factoren van zelfdestructief gedrag helpt om empathie en begrip te tonen voor mensen die met deze problemen kampen. Dit stelt ons in staat om een meer ondersteunende en zorgzame omgeving te creëren, wat bijdraagt aan het herstel en de persoonlijke groei van het individu.

Het aanpakken van zelfdestructief gedrag is dus van groot belang voor het welzijn van zowel het individu als de samenleving als geheel. Door meer bewustzijn en kennis te hebben over dit onderwerp, kunnen we effectievere interventies en ondersteuning bieden en bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid en een hogere levenskwaliteit voor degenen die met zelfdestructief gedrag worstelen.

Oorzaken van zelfdestructief gedrag

Zelfdestructief gedrag kan voortkomen uit verschillende bronnen en wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren. Hieronder volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende oorzaken:

Psychologische factoren

 1. Trauma en stress: Mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt of te maken hebben met chronische stress, zijn vatbaarder voor zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan dienen als een ongezonde manier om met hun emoties om te gaan of om controle over hun leven terug te krijgen.
 2. Laag zelfbeeld en zelfvertrouwen: Individuen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen kunnen zichzelf als onwaardig of onbelangrijk beschouwen. Dit kan leiden tot zelfdestructieve neigingen, omdat ze zichzelf niet de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben.

Sociale factoren

 1. Relaties en sociale druk: Conflicten in relaties of intense sociale druk kunnen bijdragen aan zelfdestructief gedrag. Mensen kunnen zichzelf schaden als een manier om met de pijn van problematische relaties om te gaan, of om zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen.
 2. Pesten en discriminatie: Mensen die gepest, gediscrimineerd of buitengesloten worden, kunnen zich machteloos en ongewenst voelen. Dit kan leiden tot zelfdestructieve neigingen als een manier om met deze negatieve emoties om te gaan of om zichzelf te straffen voor hun ervaren tekortkomingen.

Biologische factoren

 1. Genetische aanleg: Onderzoek suggereert dat er een genetische component kan zijn bij zelfdestructief gedrag. Individuen met familieleden die met dergelijk gedrag of psychische aandoeningen kampen, kunnen een verhoogd risico lopen om zelf destructieve patronen te ontwikkelen.
 2. Neurochemische onevenwichtigheden: Onevenwichtigheden in de neurotransmitters van de hersenen, zoals serotonine en dopamine, kunnen bijdragen aan impulsief en zelfdestructief gedrag. Deze onevenwichtigheden kunnen het gevolg zijn van genetische factoren, langdurige stress of blootstelling aan traumatische gebeurtenissen.

Het is belangrijk te benadrukken dat zelfdestructief gedrag meestal het resultaat is van een combinatie van deze factoren. Elke persoon is uniek, en de specifieke oorzaken kunnen van individu tot individu verschillen. Het begrijpen van de onderliggende oorzaken is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve interventies en het ondersteunen van mensen die met zelfdestructief gedrag kampen. Door rekening te houden met de complexiteit van de oorzaken, kunnen we een meer empathische en holistische benadering hanteren bij het helpen van mensen in hun herstelproces.

aanpakken zelfdestructief gedrag

Soorten zelfdestructief gedrag

Zelfdestructief gedrag kan op verschillende manieren tot uiting komen en kan zowel direct als indirect van aard zijn. Hieronder staan enkele veelvoorkomende vormen van zelfdestructief gedrag:

Directe vormen

 • Automutilatie: Automutilatie, of zelfbeschadiging, is een directe vorm van zelfdestructief gedrag waarbij iemand opzettelijk zijn of haar eigen lichaam beschadigt. Dit kan snijden, branden, krassen of andere methoden omvatten. Automutilatie wordt vaak gebruikt als een manier om met overweldigende emoties om te gaan of om een gevoel van controle te ervaren.
 • Eetstoornissen: Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis, zijn vormen van zelfdestructief gedrag die het eetgedrag en de lichaamsbeleving van een persoon beïnvloeden. Deze aandoeningen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en in sommige gevallen zelfs de dood.

Indirecte vormen

 • Verslavingen: Verslavingen aan drugs, alcohol, gokken of andere schadelijke activiteiten zijn voorbeelden van indirect zelfdestructief gedrag. Hoewel de schade mogelijk niet onmiddellijk zichtbaar is, kunnen deze verslavingen op de lange termijn zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen veroorzaken en relaties, carrières en het algemene welzijn beïnvloeden.
 • Sabotage van relaties en succes: Het saboteren van persoonlijke en professionele relaties of het vermijden van kansen op succes zijn andere indirecte vormen van zelfdestructief gedrag. Dit kan zich uiten in het aantrekken en afstoten van mensen, het opzettelijk verpesten van kansen op vooruitgang of het stellen van onrealistische eisen aan zichzelf en anderen.

Hoewel dit geen uitputtende lijst is van alle vormen van zelfdestructief gedrag, biedt het een inzicht in enkele van de meest voorkomende manifestaties. Het herkennen van deze gedragspatronen is een belangrijke stap in het ondersteunen van mensen die hiermee worstelen en het ontwikkelen van effectieve strategie.

Gevolgen van zelfdestructief gedrag

Zelfdestructief gedrag heeft vaak verstrekkende gevolgen die zowel het individu als hun omgeving beïnvloeden. Hieronder bespreken we enkele van de voornaamste gevolgen:

Fysieke gevolgen

Mensen die zichzelf schaden, kunnen te maken krijgen met verschillende fysieke gevolgen, zoals:

 • Verwondingen: Direct zelfdestructief gedrag, zoals automutilatie, kan leiden tot snijwonden, brandwonden, kneuzingen of zelfs botbreuken.
 • Ziekten en aandoeningen: Eetstoornissen, verslavingen en andere vormen van zelfdestructief gedrag kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, leveraandoeningen en infecties.

Psychologische gevolgen

Zelfdestructief gedrag heeft meestal diepgaande psychologische gevolgen, zoals:

 • Verergering van psychische klachten: Zelfdestructief gedrag kan bestaande psychische problemen, zoals depressie, angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS), verergeren.
 • Gevoelens van schaamte en schuld: Mensen die zichzelf schaden, kunnen zich schamen voor hun gedrag en zich schuldig voelen, wat hun zelfbeeld en zelfvertrouwen verder kan ondermijnen.

Sociale gevolgen

De sociale gevolgen van zelfdestructief gedrag zijn vaak complex en kunnen variëren afhankelijk van de situatie:

 • Verstoorde relaties: Zelfdestructief gedrag kan een negatieve invloed hebben op relaties met vrienden, familie en partners, waardoor deze verder onder druk komen te staan.
 • Sociaal isolement: Individuen die worstelen met zelfdestructief gedrag, kunnen zich terugtrekken uit sociale situaties en zichzelf isoleren, wat de gevoelens van eenzaamheid en depressie kan verergeren.

Het is belangrijk om te erkennen dat de gevolgen van zelfdestructief gedrag vaak met elkaar verweven zijn, wat het herstelproces complex en uitdagend kan maken. Daarom is het essentieel om een holistische benadering te hanteren bij het aanpakken van zelfdestructief gedrag, zodat zowel de onderliggende oorzaken als de gevolgen ervan op een effectieve manier kunnen worden aangepakt.

Gevolgen van zelfdestructief gedrag voor je mentale gezondheid

Zelfdestructief gedrag kan een aanzienlijke impact hebben op de mentale gezondheid van een individu. Hier zijn enkele van de belangrijkste gevolgen:

Verergering van bestaande aandoeningen

Mensen die al te maken hebben met psychische aandoeningen, zoals depressie, angst of posttraumatische stressstoornis (PTSS), kunnen merken dat hun symptomen verergeren door zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan als een vicieuze cirkel werken, waarbij het de psychische klachten verergert en het individu vatbaarder maakt voor verdere zelfdestructieve neigingen.

Ontwikkeling van nieuwe psychische aandoeningen

Zelfdestructief gedrag kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe psychische aandoeningen. Mensen die zichzelf schaden, kunnen bijvoorbeeld symptomen van depressie ontwikkelen, zelfs als ze daarvoor niet eerder last van hadden. Dit komt doordat het gedrag vaak gepaard gaat met gevoelens van schaamte, schuld en een laag zelfbeeld.

Gevoelens van waardeloosheid en hopeloosheid

Zelfdestructief gedrag kan leiden tot een versterkt gevoel van waardeloosheid en hopeloosheid. Dit komt doordat het gedrag vaak wordt gedreven door negatieve overtuigingen over zichzelf en hun situatie. Na verloop van tijd kan dit leiden tot een diep geworteld gevoel van machteloosheid en pessimisme over de toekomst.

Verhoogd risico op zelfmoord

Mensen die zichzelf schaden, lopen een verhoogd risico op zelfmoord. Hoewel niet iedereen die zelfdestructief gedrag vertoont, zelfmoord zal plegen, is het belangrijk om te erkennen dat dit gedrag een ernstig waarschuwingssignaal kan zijn. En dat het van cruciaal belang is om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die met deze problemen worstelen.

Het is van groot belang om de gevolgen van zelfdestructief gedrag voor de mentale gezondheid te erkennen en te begrijpen. Door dit te doen, kunnen we effectievere interventies en ondersteuning bieden aan mensen die met deze problemen kampen, en hen helpen om hun mentale gezondheid te verbeteren en een positiever en gezonder leven te leiden.

10 Tips om zelfdestructief gedrag aan te pakken

Het aanpakken van zelfdestructief gedrag kan uitdagend zijn, maar met de juiste strategieën en ondersteuning kan het mogelijk zijn om verandering en herstel te bereiken. Hier zijn 10 tips om zelfdestructief gedrag aan te pakken:

 1. Erken het probleem: Het eerste en belangrijkste is om te erkennen dat er een probleem is. Zonder erkenning is het moeilijk om te beginnen met het aanpakken van zelfdestructief gedrag.
 2. Zoek professionele hulp: Schakel de hulp in van een professional, zoals een psycholoog, psychiater of therapeut, om te werken aan de onderliggende oorzaken van het gedrag en strategieën te ontwikkelen om ermee om te gaan.
 3. Ontwikkel gezonde coping-mechanismen: Vervang zelfdestructieve gewoonten door gezondere manieren om met stress en negatieve emoties om te gaan, zoals lichaamsbeweging, meditatie of creatieve uitlaatkleppen.
 4. Bouw een ondersteunend netwerk op: Omring jezelf met vrienden, familie en professionals die je kunnen helpen en ondersteunen bij je herstelproces.
 5. Stel realistische doelen: Werk aan het stellen van haalbare doelen voor verandering en herstel, en vier je successen, hoe klein ze ook zijn.
 6. Leer je triggers kennen: Identificeer de situaties, gevoelens en gedachten die je zelfdestructief gedrag veroorzaken, zodat je ze beter kunt herkennen en voorkomen.
 7. Werk aan je zelfbeeld: Besteed tijd en energie aan het opbouwen van je zelfvertrouwen en het veranderen van negatieve gedachten over jezelf.
 8. Oefen zelfzorg: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als emotioneel. Dit kan onder meer het volgen van een gezond dieet, voldoende slapen en tijd vrijmaken voor ontspanning en plezierige activiteiten omvatten.
 9. Communiceer met anderen: Wees open en eerlijk over je gevoelens en zelfdestructief gedrag met vertrouwde vrienden of familieleden.
 10. Overweeg ondersteuningsgroepen: Zoek naar lokale of online ondersteuningsgroepen voor mensen die worstelen met zelfdestructief gedrag of gerelateerde problemen. De ervaringen en inzichten van anderen kunnen waardevolle bronnen van steun en inspiratie zijn tijdens je herstelproces.

Door deze tips te volgen en te blijven werken aan zelfverbetering en herstel, kun je de cyclus van zelfdestructief gedrag doorbreken en een gezondere, gelukkiger toekomst opbouwen.

Conclusie

Zelfdestructief gedrag is een complex en uitdagend probleem dat invloed heeft op het fysieke, mentale en sociale welzijn van een individu. Het is van cruciaal belang om de oorzaken, gevolgen en soorten zelfdestructief gedrag te begrijpen om effectieve interventies en ondersteuning te kunnen bieden.

Door het opbouwen van een ondersteunend netwerk, het ontwikkelen van gezonde coping-strategieën en het inschakelen van professionele hulp, kunnen mensen die worstelen met zelfdestructief gedrag positieve veranderingen in hun leven teweegbrengen en werken aan een betere toekomst.

Het is belangrijk om geduldig en veerkrachtig te zijn tijdens het herstelproces en te onthouden dat verandering mogelijk is met de juiste hulpmiddelen en ondersteuning.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.